Marudo Ginrin Showa 45-50 cm

Marudo
82000006

Info

Becken
10
Koi/Box
2